Home » Szkolenie

SZKOLENIAMarzec

on-line                 są miejsca 23.03.2023 Laboratoria E-194 Escherichia coli i bakterie grupy coli w wodzie – Wykrywanie i oznaczanie wg PN-EN ISO 9308-1:2014 wraz z elementami dobrych praktyk laboratoryjnych. on-line                 są miejsca 24.03.2023 Laboratoria E-338 Jakość wody. Pobieranie próbek Część 1: Wytyczne dotyczące opracowywania programów i technik pobierania próbek zgodnie z PN-EN ISO 5667-1:2022-07 on-line                 są miejsca 28.03.2023 Laboratoria E-212 Zastosowanie metod referencyjnych do wykrywania i oznaczania w wodzie mikroorganizmów: Escherichia coli, Bakterie grupy coli, Enterokoki kałowe, Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C i 36°C są miejsca 28.03.2023 Laboratoria E-256 Przegląd zleceń i umów w laboratorium badawczym, ustalenia z klientem, stwierdzenia zgodności on-line                 są miejsca 29.03.2023 Laboratoria E-333 Jakość wody do spożycia przez ludzi-monitoring gr A on-line                 są miejsca 30.03.2023 Laboratoria E-323 Jakość wody – oznaczenie pH. PN-EN ISO 10523:2012 on-line                 są miejsca 31.03.2023 Laboratoria E-335 Pobieranie próbek wody w kierunku oznaczenia bakterii Legionella on-line                 są miejsca 31.03.2023 Laboratoria E-134 Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach i RMZ, Procedurach i Instrukcjach Badawczych

Kwiecień

on-line                 są miejsca 04.04.2023 Laboratoria E-244 Potwierdzenie ważności wyników pobierania próbek według normy PN-ISO 5667-10:2021-11 on-line                 są miejsca 04.04.2023 Laboratoria E-336 Jakość wody — Oznaczanie mętności — Część 1: Metody ilościowe wg PN-EN ISO 7027-1:2016-09 są miejsca 05.04.2023 Laboratoria E-332 Normy i regulacje prawne w badaniach wody i ścieków on-line                 są miejsca 07.04.2023 Laboratoria E-159 Pobieranie próbek wody z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych zgodnie z normą PN-ISO 5667-4:2017-10 Tarnów                 są miejsca 13.04.2023 - 14.04.2023 Laboratoria GL-26 Sensoryka w praktyce – zajęcia warsztatowe w Pracowni Sensorycznej Wody są miejsca 14.04.2023 Laboratoria Odpady E-344 Oczyszczanie ścieków komunalnych w aktualizowanej dyrektywie Unijnej 91/271/EWG – planowane nowe uregulowania prawne on-line                 są miejsca 17.04.2023 Laboratoria E-257 Analiza ryzyk i szans w działalności laboratoryjnej on-line                 są miejsca 18.04.2023 Laboratoria E-346 Zgrany duet – tlen rozpuszczony i BZT5 – realizacja badań laboratoryjnych w praktyce Gdańsk                 są miejsca 19.04.2023 - 20.04.2023 Laboratoria GŚ-25 Biologiczna analiza osadu czynnego w praktyce użytkowania reaktorów biologicznych. on-line                 są miejsca 24.04.2023 Laboratoria E-254 Warsztaty eksperckie dla branży laboratoryjnej w zakresie wymagań technicznych normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Maj

on-line                 są miejsca 09.05.2023 Laboratoria E-325 Utrwalanie i postępowanie z próbkami wody zgodnie z 5667-3: 2018 – krok po kroku (pobieranie, utrwalanie, transport i przechowywanie próbek wód) on-line                 są miejsca 10.05.2023 Laboratoria E-326 Prawidłowe wdrożenie metody oznaczania fosforu ogólnego i fosforanów w wodzie i ściekach zgodnie z normą PN-EN ISO 6878:2006 on-line                 są miejsca 11.05.2023 Laboratoria E-347 Zastosowanie metod referencyjnych do wykrywania i oznaczania mikroorganizmów w wodzie on-line                 są miejsca 12.05.2023 Laboratoria E-152 Pobieranie wód powierzchniowych z rzek i strumieni