Home » Szkolenie » Nowe Prawa wodne – kompendium wiedzy

szkolenia

Nowe Prawa wodne – kompendium wiedzy

Prawo wodne

Dnia 20 lipca 2017 r. Sejm przyjął ustawę – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566). Już wstępna analiza nowego Prawa wodnego prowadzi do wniosku, iż od 1 stycznia 2018 r. system gospodarki wodnej czeka prawdziwa rewolucja. Przewidziane zmiany obejmują bowiem niezwykle obszerny materiał normatywny, który nie ogranicza się wyłącznie do ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne. Mianowicie wśród nowelizowanych ustaw znalazły się m.in. takie ustawy, jak ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czy wreszcie ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej także: „ustawa branżowa”).

Z punktu widzenia przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, a także gmin będących właścicielami tego rodzaju podmiotów, na szczególną uwagę zasługują zmiany tej ostatniej. Co istotne, znowelizowane przepisy ustawy branżowej weszły w życie już 24 sierpnia 2017 r. Oznacza to m.in. istotną zmianę przepisów dotyczących wód opadowych i roztopowych. Wśród nowych regulacji wiele kontrowersji wywołuje m.in. wyłączenie „wód opadowych i roztopowych” z pojęcia ścieków. W konsekwencji rodzi to pytanie o los prawny dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków, które uwzględniają opłaty za odprowadzanie deszczówki.

Skutkiem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne będzie także wprowadzenie nowego instrumentu ekonomicznego w gospodarowaniu wodami w postaci opłat za usługi wodne. Częściowo zastąpią one obwiązujący obecnie opłaty za korzystanie ze środowiska. Oznacza to m.in. zmianę sposobu obliczania tzw. opłat środowiskowych, organów właściwych do ich wymierzania i pobierania, a także trybu ich uiszczania. Warto przy tym zauważyć, że wśród opłat za usługi wodne pojawią się także nieznane dotąd opłaty (np. opłata za zmniejszenia naturalnej retencji, zwana potocznie opłatą za deszczówkę).

Nowe przepisy przewidują także istotne zmiany struktury organizacyjnej organów administracji publicznej właściwych w sprawach gospodarowania wodami (w tym przede wszystkim poprzez utworzenie państwowej osoby prawnej w postaci Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie). Praktycznym przejawem tych zmian będzie m.in. transfer wielu istotnych zadań i kompetencji pomiędzy organami administracji publicznej różnego szczebla, w tym pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Wśród tych zmian na szczególną uwagę zasługują zmiany dotyczące wydawania pozwoleń wodnoprawnych.

Dodatkowo w ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z najnowszym projektem zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu i odprowadzaniu ścieków, która ma wprowadzić m.in. regulatora na rynku wody. Co więcej, projekt ww. ustawy zakłada ustanowienie nowego organu nadzoru wobec spółek wod-kan, tj. Wód Polskich

            Mając na uwadze powyższe celem niniejszego szkolenia – warsztaty,  jest przedstawienie najważniejszych wyzwań jakie czekają przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne oraz gminy, w związku z wejściem w życie nowego Prawa wodnego. Dodatkowo uczestnicy będą mieli unikatową okazję zapoznać się z aktualnym przebiegiem prac legislacyjnych nad planowanymi zmianami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, które mają doprowadzić do zmiany trybu przyjmowania taryf za wodę i odprowadzanie ścieków oraz reformę przepisów dotyczących nadzoru nad przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi.

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, kierownicy oraz pracownicy wydziałów ochrony środowiska w urzędach gminnych, osoby zajmujące się nadzorem właścicielskim nad spółkami komunalnymi, pracownicy starostw powiatowych, zarządcy kanalizacji deszczowej.

PROGRAM