Home » Szkolenie » LE11 – Prawo wodne dla gmin i przedsiębiorstw wod-kan – podsumowanie pierwszego roku obowiązywania i wyzwania na kolejne lata.

szkolenia

LE11 – Prawo wodne dla gmin i przedsiębiorstw wod-kan – podsumowanie pierwszego roku obowiązywania i wyzwania na kolejne lata.


Wykładowcy: Mikołaj Maśliński & Jędrzej Bujny (Kancelaria SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokacki sp.k.)


Ramy godzinowe:

 • I dzień: 9:30 –  15:30
 • II dzień: 9:30 – 13:00
 • obiad: 13:00

Treść szkolenia: (szczegółowy program szkolenia dostępny po kontakcie z opiekunem szkolenia)

 • Kluczowe zmiany wprowadzone nowelizacją Prawa wodnego z dnia 20 lipca 2018 r.
 • Regulator na rynku wody i postępowanie taryfowe
 • Taryfy w praktyce
 • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • Ochrona ujęć wody – nowe wyzwania dla gmin
 • Opłaty za deszczówkę
 • Zgody wodnoprawne, czyli proces inwestycyjny w świetle nowego prawa wodnego
 • Nowela ustawy o odpadach z punktu widzenia przedsiębiorstw wod-kan
 • Zasady budowy urządzeń wodno-kanalizacyjnych i opłat związanych z podłączaniem do sieci

 

Adresaci szkolenia:

 • kadra kierownicza przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, kierownicy oraz pracownicy wydziałów ochrony środowiska w urzędach gminnych, osoby zajmujące się nadzorem właścicielskim nad spółkami komunalnymi, pracownicy starostw powiatowych, zarządcy kanalizacji deszczowej.

Dnia 1 stycznia 2019 r. upłynie rok od wejścia w życie przepisów nowego Prawa wodnego, czyli ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.). Co istotne, wraz z reformą prawa wodnego doszło także do nowelizacji wielu kluczowych aktów prawnych, w tym m.in. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.), czy też przepisów związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. Należy przy tym zauważyć, że Prawo wodne doczekało się już kilku nowelizacji, przy czym kluczowa jest ostatnia nowela z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1722). Co więcej, 5 października został ogłoszony kolejny projekt nowelizacji Prawa wodnego, który zapowiada dalsze reformy w tym obszarze.

W rezultacie san prawny określający zasady funkcjonowania przedsiębiorstw wod-kan i gmin może budzić pewne wątpliwości. Mając na uwadze powyższe zapraszamy na szkolenie, którego celem jest z jednej strony przedstawienie aktualnego stanu prawnego, a z drugiej analiza dotychczasowych doświadczeń związanych chociażby z postępowaniami taryfowymi, naliczaniem opłat za usługi wodne czy też z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych. W tym celu szkolenie zostanie uzupełnione o analizę konkretnych case study z praktyki procesowej prelegenta, na co dzień obsługującego przedsiębiorstwa wod-kan i gminy w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

Ponadto, w trakcie szkolenia zostanie omówione najnowsze orzecznictwo dotyczące opłat za usługi wodne, a także nowe obowiązki dotyczące składania oświadczeń w sprawie opłat, które zostały wprowadzone nowelą z 20 lipca 2018 r. Kolejnym tematem będzie omówienie obowiązków właścicieli ujęć wody, a zatem pośrednio także wielu gmin, w zakresie przeprowadzenia analizy ryzyka ujęć wody.

Niezależnie od regulacji dotyczących Prawa wodnego, w drugim dniu szkolenia zostaną przedstawione najważniejsze wyzwania związane z nowelizacją ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592). Należy bowiem pamiętać, że status odpadów posiadają m.in. komunalne osady ściekowe, a w rezultacie wiele przedsiębiorstw wod-kan powinno również mieć na uwadze konieczność dostosowania się do nowych regulacji dotyczących właśnie gospodarki odpadowej. Powyższa część szkolenia zostanie uzupełniona o przedstawienie nowych uprawnień kontrolno-nadzorcze Inspekcji Ochrony Środowiska.

Zwieńczeniem dwóch dni szkoleniowych będzie analiza przepisów oraz orzecznictwa dotyczącego budowy urządzeń wodno-kanalizacyjnych i opłat związanych z podłączaniem do sieci.