Home » Szkolenie » GW-44 Opłaty środowiskowe w działalności firm wodociągowo – kanalizacyjnych

szkolenia

GW-44 Opłaty środowiskowe w działalności firm wodociągowo – kanalizacyjnych

 WFOSiGW wersja kolor

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „GFW-jednostką edukacji w ochronie wód i gospodarce wodno – ściekowej” dotowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (WFOS/D/355/10/2017).

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przybliżenie, osobom rozliczającym opłaty, sposobów rozliczeń poszczególnych rodzajów korzystania ze środowiska.

Podczas szkolenia zapoznamy Państwa ze sposobami wyliczenia wielkości emisji zanieczyszczeń z różnych źródeł tj. kotły rozliczane wskaźnikami, emisja związana z podstawowymi technologiami oraz pracami warsztatowych – malowanie, spawanie, itp. oraz z rozliczaniem opłat za środki transportu i inne.

W dalszej części szkolenia przedstawimy sposoby rozliczania opłat za wodę i ścieki oraz wody opadowe w roku 2017 oraz zmiany jakie wprowadziła ustawa z 2017 r. Prawo wodne w sferze opłat za usługi wodne.

Mamy nadzieję, że przekazane informacje pozwolą Uczestnikom na bezproblemowe przygotowanie się na zmianę systemu opłat za wodę i ścieki w latach następnych.

Program szkolenia:

1. Sposoby rozliczania opłat za emisję gazów lub pyłów do powietrza.

2. Rozliczanie opłat za wodę i ścieki oraz wody opadowe i roztopowe.

3. Prawidłowa gospodarka odpadami – m.in. magazynowanie odpadów.

4. Wprowadzenie do zagadnień opłat za usługi wodne

Wykładowcy:

  • Główny Specjalista z Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
  • Główny Specjalista z Departamentu Środowiska i Rolnictwa Zespołu Zamiejscowego w Słupsku

Ramy czasowe szkolenia: 9:00-15:00

ZAPRASZAMY!