Home » Szkolenie » Gś-58/1 Gospodarka osadowa w 2019 r. Nowe obowiązki dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

szkolenia

Gś-58/1 Gospodarka osadowa w 2019 r. Nowe obowiązki dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

 UWAGA ZMIANA TERMINU SZKOLENIA! SZKOLENIE PRZENIESIONE NA 19.03.2019.


Wykładowca Jędrzej Bujny (Kancelaria SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokacki sp.k.)


Ramy godzinowe: 10:00-16:00


Treść szkolenia: (szczegółowy program szkolenia dostępny po kontakcie z opiekunem szkolenia)

  • Osady ściekowe jako odpad – analiza najważniejszych podstaw prawnych
  •  Nowe wymagania w obszarze zagospodarowania odpadów, w tym komunalnych osadów ściekowych
  • Kontrola środowiskowa nad działalnością przedsiębiorstw wod-kan
  • Wyzwania związane z gospodarka o obiegu zamkniętym

Opis i cel szkolenia

W ostatnich latach gospodarka osadami ściekowymi przechodziła daleko idące zmiany. Wynika to z jednej strony z uchwalenia Prawa wodnego, a z drugiej z nowych przepisów w obszarze gospodarki odpadami. Dość powiedzieć, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje zakaz ich składowania.

Należy przy tym pamiętać, że komunalne osady ściekowe stanowią w świetle prawa odpad, co w istotny sposób determinuje sposób postępowania z nimi. Dodatkowo, część ustaw klasyfikuje osady ściekowe jako nawóz, co dodatkowo komplikuje stan prawny w tym zakresie.

Podmioty posiadające zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów mają obowiązek złożyć w ciągu 12 miesięcy wniosek o zmianę ww. zezwoleń w celu dostosowania  ich do nowych przepisów. Podobny obowiązek dotyczy także prowadzących instalacje, którzy przed 5 września 2018 r. uzyskali pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów. Niezłożenie wniosków aktualizacyjnych we wskazanych w ustawie terminie zagrożone jest sankcją w postaci wygaśnięcia danego zezwolenia lub pozwolenia.

Mając na uwadze powyższe zapraszamy na szkolenie, którego celem jest z przybliżenie przedstawicielom przedsiębiorstw wod-kan oraz innym podmiotom zajmujących się gospodarką osadową aktualnego stanu prawnego dotyczącego tej problematyki. W trakcie szkolenia zostanie omówiony aktualny stan prawny oraz kluczowe orzecznictwo. Ponadto, szkolenie może być okazją do wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie gospodarki osadami ściekowymi.

 

Zapraszamy!