Home » Szkolenie » E-357 Finansowanie usługi odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do systemu kanalizacji – aspekty prawne

szkolenia

E-357 Finansowanie usługi odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do systemu kanalizacji – aspekty prawne


Cele szkolenia Cel I – nabycie wiedzy z zakresu prawnych aspektów zarządzania systemem kanalizacji odprowadzającej wody deszczowe i opadowe

Prezentowane szkolenie stanowi kompleksowe omówienie problematyki prawnej związanej z zarządzaniem i utrzymaniem kanalizacji odprowadzającej wody deszczowe i opadowe. Uczestnikom prezentowane są uwarunkowania związane z wyborem modelu prawnego zarządzania systemem kanalizacji odbierającej wodę deszczową oraz roztopową.

Cel II – nabycie wiedzy niezbędnej do wdrożenia modelu finansowania systemu kanalizacji odpowiedzialnej za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

Kolejny cel szkolenia to przedstawienie dostępnych rozwiązań prawnych w zakresie finansowania systemu kanalizacji odpowiedzialnej za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, w szczególności prawidłowego ustalania opłaty, jej wysokości, a także skutecznego egzekwowania uiszczanie opłaty przez odbiorców.

Program
 Część I – Prawne modele zarządzania kanalizacją odbierającą wody opadowe oraz roztopowe
1. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych jako zadanie własne gminy
1.1. wody opadowe i roztopowe w nowym Prawie Wodnym
1.2. podstawy prawne uznania odprowadzania wód opadowych i roztopowych za zadanie własne gminy
1.3. dostępne źródła finansowania systemu kanalizacji odbierającej tzw. „deszczówkę”
2. Modele organizacyjne realizacji zadania własnego polegającego na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych
2.1. Pozaumowny model powierzenia realizacji zadań własnych
2.2. Umowny model powierzenia realizacji zadań własnych
2.3. Wybór formy prawnej jednostki organizacyjnej, za pomocą której gmina będzie realizować zadanie własne
2.3.1. Realizacja zadania w formie jednostki organizacyjnej gminy
2.3.2. Realizacja zadania w formie spółki komunalnej
2.3.2.1. Przekazanie spółce własności urządzeń tworzących system kanalizacyjnych
2.3.2.2. Ustanowienie na rzecz spółki tytułu obligacyjnego do dysponowania siecią
2.4. Konsekwencje wyboru danego modelu organizacyjnego dla relacji z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie
3. Podsumowanie oraz sesja pytań do prelegenta
Cześć II – Modele finansowania systemu kanalizacji odbierającej wody opadowe oraz roztopowe
1. Model finansowania kosztów funkcjonowania kanalizacji przez gminę
2. Cywilnoprawny model regulowania opłat
2.1. Podstawy prawne
2.2. Analiza regulaminu świadczenia usług
2.3. Ustalenie wysokości opłaty za usługę odprowadzania wód opadowych lub roztopowych
2.4. Efektywne ezgekwowanie obowiązku uiszczania opłaty przez odbiorców usługi
3. Administracyjnoprawny model regulowania opłat
3.1. Odprowadzanie wód opadowych oraz roztopowych jako usługa komunalna
3.2. Opłata za odprowadzanie wód opadowych oraz roztopowych jako forma odpłatności za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego
3.3. Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych
3.4. Efektywne egzekwowanie obowiązku uiszczania opłaty przez odbiorców usługi
4. Porównanie dopuszczalnych modeli finansowania działalności
Cześć III – Sesja pytań do prelegenta i dyskusja

Harmonogram 01.02.2024, godz. 13.00-15.00 

Dla kogo szkolenie jest przeznaczone?
Webinarium dedykowane jest dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży wod-kan zarządzających kanalizacją odprowadzającą wody deszczowe i opadowe.

Prowadzący: Tymoteusz Mądry – radca prawny, specjalizujący się w prawie administracyjnym, w szczególności w zagadnieniach związanych z prawnymi aspektami zbiorowego zaopatrywania w wodę oraz odprowadzania ścieków, prawem ochrony środowiska oraz gospodarką odpadami. Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowych i doradczych zarówno na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i organów ochrony środowiska jak i przedsiębiorców prywatnych działających w wielu sektorach gospodarki m.in. przedsiębiorstw z branży wod-kan, deweloperów, podmiotów zajmujących się realizacją obiektów liniowych, a także przedsiębiorców działających w branży zagospodarowania odpadów. Autor licznych publikacji naukowych oraz popularnonaukowych, które ukazały się na łamach czasopism branżowych, m.in.: Wodociągi-Kanalizacja, portalkomunalny.pl, sozosfera.pl.

Problematyka omawiana podczas szkolenia
W wyniku wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, samorządy gminne oraz branża wodno-kanalizacyjna stanęły przed nowym wyzwaniem jakim jest ustalenie sposobu pobierania opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych czyli tzw. deszczówki do systemu kanalizacji. Na mocy znowelizowanego Prawa wodnego doszło bowiem do wyłączenia z zakresu pojęcia ścieków wód opadowych i roztopowych. Powyższa zmiana przyniosła daleko idące konsekwencje, chociażby w obszarze taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków, które dotychczas uwzględniały opłaty z tytułu wód opadowych i roztopowych. Wobec braku dalszych możliwości rozliczania kosztów odbioru deszczówki w taryfie wod-kan, część przedsiębiorstw wod-kan zdecydowało się na pobieranie należności przy zastosowaniu modelu cywilnoprawnego, zawierając umowy cywilnoprawne z podmiotami, na rzecz których odprowadzane są wody opadowe i roztopowe. Samorządy z kolei zdecydowały się na uchwalenie aktów prawa miejscowego, w których ustalano wysokość stawek opłaty za odprowadzanie wód odpadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej. Niezależnie od wybranego modelu, podmioty obciążone opłatami kwestionowały ich prawidłowość. W przypadku modelu cywilnoprawnego formę sprzeciwu stanowiła odmowa uiszczania należności. W efekcie podmioty zarządzające były zmuszone wystąpić na drogę sądową, pozywając odbiorców usług z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. W przypadku ustalenia opłaty w drodze aktu prawa miejscowego, były one skarżone do sądów administracyjnych. Dotychczas zapadło kilka wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych, w których stwierdzono nieważność uchwały. Sądy wskazywały, że przywołane w uchwałach przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej nie stanowią generalnego upoważnienia do wprowadzania opłat o charakterze publicznoprawnym. Pomimo początkowo niekorzystnego orzecznictwa, w wyroku z dnia 22 listopada 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że organ stanowiący samorządu terytorialnego zgodnie z prawem ustalił opłatę za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Orzeczenie to na nowo otwiera drogę samorządom do utrzymywania kanalizacji deszczowej z opłat pobieranych na podstawie aktu prawa miejscowego.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)Zapraszamy !