Home » Szkolenie » E-311 Aktualne wyzwania w obszarze prawa wodnego dla przedsiębiorstw wod-kan – taryfy, wnioski o skrócenie taryf, planowane nowelizacje przepisów

szkolenia

E-311 Aktualne wyzwania w obszarze prawa wodnego dla przedsiębiorstw wod-kan – taryfy, wnioski o skrócenie taryf, planowane nowelizacje przepisów

Wyzwania przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w latach 2022-2023 

Przed branżą wodociągowo-kanalizacyjną w najbliższym czasie rysują się liczne wyzwania wynikające zarówno z coraz częstszej konieczności skracania obowiązujących taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków lecz także planowanej nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Co istotne, wyzwania te dotyczą na równi jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych działających w formie spółek prawa handlowego.
Na pierwszy plan wysuwa się tutaj oczywiście problematyka taryfowa, która w związku z dynamicznie rosnącymi kosztami świadczenia usług zmusza wielu przedsiębiorców wod-kan do występowania z wnioskami o skrócenie obowiązujących taryf wodociągowo-kanalizacyjnych, które wszakże zostały zatwierdzone często zaledwie kilka miesięcy wcześniej. Postępowania taryfowe, jak pokazuje praktyka nie są zaś łatwe i często stanowią oś zażartych sporów między przedsiębiorstwami, a organami regulacyjnymi, które niejednokrotnie kończą się na drodze sadowej.
Drugim obszarem, wokół którego koncentrują się obecnie wyzwania dla przedsiębiorców wod-kan są regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków, które często nie zostały jeszcze zaktualizowane w związku z wejściem w życie przepisu art. 19a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków określającego terminy na wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci. Często procedura nowelizacyjna regulaminów staje się zaś pretekstem do ingerencji organów regulacyjnych w treść zapisów obowiązujących już od wielu lat. Brak jednolitości w interpretacji przepisów uzzw utrudnia zaś przygotowanie regulaminów zgodnych z wymaganiami organów regulacyjnych i jednocześnie spełniających oczekiwania przedsiębiorstw wod-kan. Stąd też w toku szkolenia omówione zostaną najczęstsze błędy i nieprawidłowości pojawiające się w regulaminach zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz wskazane zostaną dopuszczalne metody uregulowania problematycznych kwestii.
Co więcej, ustawodawca obecnie prowadzi prace legislacyjne nad obszerną nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, wprowadzając w niej nowe liczne obowiązki dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych m.in. w zakresie sporządzania ocen ryzyka świadczonych usług.
Biorąc pod uwagę skalę i obszerność ww. kwestii problemowych przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie kompleksowo poruszające wszystkie trzy wskazane obszary, które pozwolą Państwu na zdobycie niezbędnej i praktycznej wiedzy w celu poradzenia sobie z wyzwaniami, które rysują się przed przedsiębiorstwami wod-kan w najbliższym czasie.

Adresaci szkolenia:
Urzędnicy jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się zagadnieniami w obszarze prawa wodnego, a także kadra zarządzająca i pracownicy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym zarówno działających w formie spółek prawa handlowego, jak i zakładów budżetowych lub prowadzonych w ramach urzędów gminy.

Prowadzący szkolenie: Tymoteusz Mądry Radca prawny, doktorant w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądowo administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W ramach działalności naukowej i zawodowej specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w zagadnieniach związanych z prawem ochrony środowiska, prawem wodnym oraz gospodarką odpadami, a także regulacjach dotyczących zagospodarowania przestrzeni i prawem budowlanym.
Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowych i doradczych zarówno na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i organów ochrony środowiska jak i przedsiębiorców działających w wielu sektorach gospodarki m.in. deweloperów, przedsiębiorców działających w branży zagospodarowania odpadów oraz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.
W ramach współpracy z branżą wod-kan przygotowywał ponad 100 wniosków taryfowych oraz kilkadziesiąt regulaminów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, a także reprezentował przedsiębiorstwa wod-kan w licznych sporach z organami regulacyjnymi
Stały uczestnik konferencji naukowych i branżowych oraz autor licznych publikacji zarówno naukowych jak i popularnonaukowych dotyczących wskazanych wyżej obszarów tematycznych na łamach m.in. „Przeglądu Komunalnego”, czasopisma samorządowego „Wspólnota”, a także portali internetowych: „PortalKomunalny.pl” „Sozosfera.pl”, „Samorzad.pap.pl”

Harmonogram szkolenia 11.10.2020 godzina 10:00 – 14.00

 • Program szkolenia:
  Wprowadzenie
  • Lata 2022-2023 okres pełen wyzwań dla branży wod-kan
  • Ostatnie nowelizacje i kluczowe przepisy przejściowe ustawy Prawo wodne oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków
  Część I – Postępowania taryfowe
  • Podstawy prawne i obowiązki ustawowe dla przedsiębiorstw wod-kan w zakresie postępowań taryfowych
  • Elementy wniosku o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  • Postępowanie taryfowe – przebieg i podmioty zaangażowane
  • Zmiana przepisów w zakresie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
  • Termin 45 dni na zatwierdzenie taryfy – realne ograniczenie czasu trwania postepowań taryfowych czy jedynie formalna fikcja?
  • Przykładowe wezwanie do uzupełnienia złożonego wniosku taryfowego – omówienie najczęściej pojawiających się wątpliwości ze strony Wód Polskich
  • Procedura odwoławcza od decyzji odmawiającej zatwierdzenia wniosku – przykładowe zarzuty prawa materialnego i procesowego
  • Nakład pracy i czas potrzebny na przygotowanie wniosku taryfowego
  Część II – Możliwość skrócenia aktualnie obowiązującej taryfy
  • Skracanie taryfy – kiedy jest możliwe?
  • Opłacalność skrócenia aktualnie obowiązującej taryfy
  • Wzrost cen energii jako główna przesłanka umożliwiająca skrócenie taryfy
  • Wniosek o skrócenie taryfy – przykłady z praktyki
  • Nakład pracy i czas potrzebny na przygotowanie wniosku o skrócenie taryfy
  Cześć III – Regulaminy i nowe obowiązki przedsiębiorstw wod-kan wynikające z nowelizacji przepisów
  1. Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • Obligatoryjne elementy, składowe regulaminów
  • Rola organów regulacyjnych i nadzorczych, czyli na co uwagę zwracają Wody Polskie i Wojewodowie
  • Przegląd postanowień organów regulacyjnych, rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów oraz orzecznictwa, czyli na co zwrócić szczególną uwagę
  • Case study – analiza postanowień przykładowych regulaminów
  2. Warunki przyłączania odbiorców do sieci
  • Procedura wydawania warunków przyłączenia do sieci – terminy i okres obowiązywania
  • Elementy wniosku o wydanie warunków przyłączenia
  • Obowiązek uzgadniania dokumentacji technicznej z przedsiębiorstwem wod-kan – czy jest dopuszczalny?
  • Procedura realizacji i odbiór przyłącza – tryb administracyjny i przesłanki odmowy odbioru
  • Co dalej z opłatami za wydanie warunków przyłączenia i odbiór przyłącza?
  • Kary za nieprzestrzeganie nowych przepisów przez przedsiębiorstwa wod-kan
  3. Planowana nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
  • Nowy obowiązek dokonywania przez dostawcę wody oceny ryzyka
  • Nowe obowiązki zakresie informowania konsumentów o jakości, cenach i zużyciu wody oraz sposoby udostępniania informacji
  • Zmiany przepisów dotyczących badań jakości wody
  Dyskusja i pytania do szkoleniowca

 


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)Zapraszamy !