Home » Szkolenie » E-310 Skrócenie taryf za wodę i ścieki w 2022 r. Prawne i ekonomiczne aspekty postępowania taryfowego z punktu widzenia praktyki i deklaracji Wód Polskich

szkolenia

E-310 Skrócenie taryf za wodę i ścieki w 2022 r. Prawne i ekonomiczne aspekty postępowania taryfowego z punktu widzenia praktyki i deklaracji Wód Polskich

Opis i cel szkolenia

Postępująca inflacja w istotny sposób odbiła się na sytuacji tysięcy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. W rezultacie aktualnie obowiązujące taryfy nie pozwalają coraz większej liczbie przedsiębiorstw zapewnić niezbędnych przychodów na finansowanie ich działalności.

Trend ten będzie nasilał się w kolejnych w miesiącach. Świadczą o tym m.in. oferty przedstawiane przez przedsiębiorstwa energetyczne na energię, w tym energię elektryczną. Już dziś wiele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych zawiera umowy na zakup energii elektrycznej na nowy okres ich obowiązywania w cenie powyżej 1 000 zł/MWh (sic!). W rezultacie same tylko podwyżki prądu znacznie przekraczają 300% w stosunku do kosztów, które uwzględniono w aktualnie obowiązujących taryfach. Inflacja natomiast jest widoczna także w wielu innych segmentach działalności przedsiębiorstw wod-kan. Mowa tutaj chociażby o wzroście cen paliw i gazu, czy też rosnących koszach  zagospodarowania osadów ściekowych. Mając na uwadze powyższe coraz więcej przedsiębiorstw podejmuje decyzję o skorzystaniu z trybu skrócenia taryfy, o którym mowa w art. 24j ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Warto przy tym zauważyć, że w mediach pojawiły się komunikaty ze strony Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” oraz Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie o uruchomieniu „nowego procesu taryfikacji”. Co istotne, rzekomy proces taryfikacji ma rozpocząć się od 1 września 2022 r. Powyższe okoliczności stwarzają dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych szansę na dostosowanie aktualnie obowiązujących cen i stawek opłat za wodę i ścieki do poziomów, które pozwolą im zapewnić niezbędne przychody, a przynajmniej ograniczyć rosnące straty.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorstw wod-kan zapraszamy na szkolenie, które ma na celu:

 • zaprezentować założenia dotyczące „nowego okresu taryfowego”

 • przedstawić praktyczne aspekty postępowania o skrócenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

W trakcie szkolenia zostaną omówione elementy wniosku o skrócenie taryfy oraz jego niezbędne załączniki. Ponadto, szkolenie przewiduję prawną i ekonomiczną perspektywę w odniesieniu do innych aspektów wpływających na przychody przedsiębiorstw wod-kan (np. nieczystości ciekłe).

PROGRAM SZKOLENIA

Wprowadzenie (ok. 10 minut; Marcin Błędzki – ekonomista, Mikołaj Maśliński – prawnik)

 • Przesłanki uzasadniające skrócenie taryfy w trybie art. 24j uzzw.
 • Dlaczego aktualna sytuacja ekonomiczna stwarza podstawy do skrócenia taryf w trybie art. 24j uzzw?

Wznowienie procesu taryfikacji przez Wody Polskie od 1 września 2022 roku:

 • Treść ustaleń dotyczących składania wniosków o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowych od września 2022.Podstawa prawna, przewidywania, niebezpieczeństwa.
 • Dokładne omówienie elementów, których zmiana może stanowić podstawę do złożenia wniosku podczas tzw. „szybkiej ścieżki”.

Charakterystyka wniosku o skrócenie obowiązywania dotychczasowych taryf:

 • Omówienie niezbędnych elementów wniosku o skrócenie taryfy.
 • Wzorcowy przebieg postępowania o skrócenie taryfy – czym się różni od „zwykłego postępowania taryfowego”?
 • Wskazanie obowiązujących terminów.
 • Podejście organów regulacyjnych do wniosków o skrócenie taryfy.

Strategie wobec Wód Polskich przy składaniu wniosków taryfowych:

 • Omówienie dotychczasowych doświadczeń przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.
 • Obranie strategii działania – świadomość i konsekwencja w działaniu.
 • Wskazanie plusów i minusów poszczególnych wariantów.

Kalkulowanie niezbędnych przychodów:

 • Zmiana warunków obowiązywania taryfy jako obowiązkowy element uwzględnienia wartości niezbędnych przychodów w okresie obowiązywania nowej taryfy.
 • Wykorzystanie odpowiednich wskaźników makroekonomicznych.
 • Prawidłowe ustalanie okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy oraz okresu obowiązywania nowej taryfy.

Struktura taryfy a wniosek o skrócenie jej obowiązywania

 • Czy warto modyfikować strukturę taryfy w postępowaniu o jej skrócenie?
 • Stawka opłaty abonamentowej – kiedy warto ją wprowadzić?
 • Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych – jak rozliczać dostawców ścieków przemysłowych?

Decyzje organów regulacyjnych i Prezesa PGWWP:

 • Omówienie występujących problemów na aktualnych przykładach.
 • Wezwania organów regulacyjnych w trakcie procesu weryfikacji.
 • Wyroki sądów administracyjnych dotyczących taryf za wodę i ścieki

Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

 • Jaką rolę pełni WPRIM w procesie taryfowym?
 • Jak wygląda procedura zatwierdzania WPRIM od 9.08.2022 r.?

Proces taryfowy w kontekście zmian systemowych

 • Nieczystości ciekłe w obliczu zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
  – czy czeka nas wzmożony zrzut nieczystości ciekłych na stacjach zlewnych?
  – jak dodatkowe przychody z tytułu odbioru nieczystości ciekłych mogą wpłynąć na proces taryfowy?
  – jak kształtować ceny za wywóz nieczystości ciekłych – do kiedy uchwały rady gminy powinny zostać zmienione i jak to wpłynie na przychody przedsiębiorstw wod-kan?

Jakość wody w świetle najnowszego projektu
– Zarys założeń projektu nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w zakresie transpozycji zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Harmonogram webinaru: 20.10.2022, godz. 09:00 – 15:00

Prowadzący – zagadnienia ekonomiczne: Marcin Błędzki  – Ekonomista, właściciel firmy DoradcaTaryfowy.pl. Posiada doświadczenie księgowe oraz podatkowe. Od 2015 roku związany z branżą wodociągowo-kanalizacyjną. W latach 2015 – 2022 wspierał przedsiębiorstwa wod-kan jako Główny Specjalista ds. Ekonomicznych w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Specjalizuje się głównie w kwestiach związanych z taryfami dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W ramach działalności zawodowej i eksperckiej odpowiadał za doradztwo oraz opracowanie licznych wniosków taryfowych oraz wspierał przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na etapie postępowań taryfowych przed organem regulacyjnym (Dyrektorami RZGW PGW Wody Polskie). Uczestniczył w pracach nad licznymi aktami prawnymi dotyczącymi branży wodociągowo-kanalizacyjnej, a także współpracował przy tworzeniu nowych projektów. Autor licznych artykułów w prasie branżowej, w tym w Kwartalniku IGWP, Zeszytach IGPW, Przeglądzie Komunalnym i Wodociągach-Kanalizacji. Uczestnik licznych wydarzeń branżowych, w tym wielokrotnie w charakterze prelegenta.

Prowadzący – zagadnienia prawne: Mikołaj Maśliński – Prawnik, właściciel kancelarii prawnej Mikołaj Maśliński Doradztwo Prawne i prezes spółki Maśliński Law & Consulting, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odpadowego oraz gospodarki wodnościekowej. W ramach praktyki zawodowej prowadzi doradztwo oraz kompleksowe usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, ochrony środowiska i gospodarki odpadowej. Od 2015 r. związany z branżą wodociągowo-kanalizacyjną. Publikuje na łamach czasopism branżowych takich jak Kierunek WOD-KAN, Zeszyty IGWP, Kwartalnik Forum Eksploatatora, czy Wodociągi-Kanalizacja. Prelegent na wielu prestiżowych wydarzeniach branżowych.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ
(w Dokumentach do pobrania na dole strony)