Home » Szkolenie » E-279 Zarządzanie ryzykiem powodziowym zadania gminy, możliwości techniczne, aspekt ubezpieczeniowy.

szkolenia

E-279 Zarządzanie ryzykiem powodziowym zadania gminy, możliwości techniczne, aspekt ubezpieczeniowy.

Brak interdyscyplinarnej perspektywy w zarządzaniu ryzykiem powodziowym w obliczu zmian klimatycznych jest jednym ze  źródeł coraz większych strat właścicieli nieruchomości, przedsiębiorstw wodociągowych, a także ubezpieczycieli.

Webinar jest zorientowany transfer praktycznej wiedzy, niezbędnej do zarządzania ryzykiem powodziowym
w terenach zurbanizowanych. Program obejmuje analizę aktualnego stanu prawnego, a także konkretne propozycje, procedur organizacyjnych, rozwiązań technicznych i regulacji umownych minimalizujących straty powstałe w następstwie zalań i powodzi.

 1. Klimat wokół zmian klimatu.

 2. Powódź-wezbranie-zalanie, definicje pojęć (prawo wodne, normy techniczne, wytyczne ubezpieczeniowe).

 3. Stan prawny, stan techniki – często różne rzeczywistości.

 4. Mapa ryzyka powodziowego – co z niej wynika?

 5. 5 – 30 -100 czyli systematyka opadowa – granice odpowiedzialności, pod rozwagę

 6. Powodzie miejskie (błyskawiczne) – zarządzanie kryzysowe

 7. Techniczne możliwości indywidualnej ochrony obiektów i budynków przed zalaniami.

 8. Wody opadowe, a planowanie przestrzenne.

 9. Rentencja centralna i indywidualna.

 10. Usługa wodna – obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowego – stan prawny.

 11. Spiętrzenie w kanale stan normalny czy „patologiczny”?

 12. Obowiązki ubezpieczyciela – w świetle wytycznych KNF.

 13. Zrozumieć przedmiot ubezpieczenia (pułapki ubezpieczyciela i ubezpieczonego).

 14. Znaczenie pojęcia poziomu cofki dla taryfy ubezpieczeniowej i roszczeń usługobiorcy.

 15. „Ostrożnie Retencja!” wysokość spiętrzenia, ryzyko utonięcia.

 16. Złudny argument „siły wyższej” po wyroku Sądu Najwyższego z 2019 roku, dokładna analiza uzasadnienia wyroku.

 17. Regres ubezpieczyciela w stosunku do świadczącego usługę wodną.

Szkolenie kierujemy

Przedstawiciele administracji publicznej, pracownicy działów ds. zarzadzania kryzysowego na poziomie powiatu
i gminy, komunalne podmioty odpowiedzialne za odprowadzanie ścieków i wód opadowych, usługodawcy
i konsumenci usług wodnych, ubezpieczeni i ubezpieczający (majątek, OC).

Harmonogram: 20.09.2022, godz.09:30 – 11:00

Podczas spotkania będzie można zadawać pytania za pomocą mikrofonu i czatu.

Prowadzący: mgr inż. Jacek NalaskowskiAbsolwent wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 1990 roku projektuje systemy kanalizacyjne w Badenii-Würtembergii w Niemczech. Specjalizuje się w projektowaniu sieci kanalizacyjnych dla miast i gmin w południowych Niemczech. Współuczestnik
i koordynator realizacji projektu badawczego Deus21 – (DEUS 21: DEcentralised Urban Infrastructure System – Fraunhofer Institut ISI/IGB). Autor licznych publikacji dotyczących zagospodarowania wód opadowych. Referent na wielu konferencjach i sympozjach


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ
(w Dokumentach do pobrania na dole strony)