Home » Szkolenie » E-260 Zadania i obowiązki gmin w zakresie nieczystości ciekłych – interpretacja obowiązujących przepisów prawnych oraz analiza wyników kontroli NIK

szkolenia

E-260 Zadania i obowiązki gmin w zakresie nieczystości ciekłych – interpretacja obowiązujących przepisów prawnych oraz analiza wyników kontroli NIK

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę na temat przepisów dotyczących obowiązków gmin w zakresie nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnych z terenów nieskanalizowanych. Przedstawiona zostanie interpretacja zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, analiza raportu NIK opublikowanego w grudniu 2021 roku „Zabezpieczenie wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalnymi pochodzącymi z terenów nieskanalizowanych”. Ponadto omówione zostaną propozycje zmian prawnych, jak i możliwości wykorzystania narzędzi informatycznych i cyfrowych do monitorowania wypełniania obowiązków wynikających ze wspomnianej ustawy przez mieszkańców i firmy asenizacyjne. Udział w szkoleniu  dostarczy cennych informacji, wskazówek i przykładów dobrych praktyk, które przyczynią się do poprawy nadzoru nad obszarem nieczystości dowożonych oraz ułatwią przygotowanie się do nowych obowiązków, które planowane są do wdrożenia w najbliższym czasie.

Aktualny stan realizacji zadań przez gminy związanych z ochroną wód powierzchniowych i podziemnych przed ściekami komunalnymi pochodzącymi z obszarów nieskanalizowanych.

Obowiązki uczestników gospodarki ściekowej  – na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach

a) Gminy:

– regulacyjne

– infrastrukturalne

– nadzorcze

b) Mieszkańcy:

– zbiorniki bezodpływowe i POŚ

– umowy i dowody uiszczania opłat

– częstotliwość

c) Firmy asenizacyjne:

– pozwolenie

– sprawozdania kwartalne

Analiza zapisów pozostałych aktów prawnych:

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. 2002 Nr 188 poz. 1576)

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 Nr 193 poz. 1617)

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody Dz.U. z 2002 Nr 8 poz. 70)

Wyniki oraz wnioski do realizacji z raportu NIK „Zabezpieczenie wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalnymi pochodzącymi z terenów nieskanalizowanych”

Planowane zamiany w zapisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Przykłady dobrych praktyk i wykorzystania narzędzi informatycznych do zarządzania gospodarką nieczystościami ciekłymi

Harmonogram 18.05.2022 godz. 13.00-14.30

 

Prowadzący:
Paweł Koprowski
samorządowiec, były wójt gminy, od 2019 roku zajmujący się tematami związanymi
z gospodarką odpadami oraz nieczystościami płynnymi dowożonymi do stacji zlewnych w ramach działalności doradczej. Aktualnie aktywnie działający w Instytucie Edukacji Środowiskowej, prowadzący szkolenia zarówno
z zakresu gospodarki odpadami, jak i nieczystościami ciekłymi.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ
(w Dokumentach do pobrania na dole strony)