Home » Szkolenie » E-245 Ewidencja odpadów i sprawozdania w BDO z punktu widzenia przedsiębiorstw wod-kan. Raporty roczne dotyczące komunalnych osadów ściekowych i innych odpadów

szkolenia

E-245 Ewidencja odpadów i sprawozdania w BDO z punktu widzenia przedsiębiorstw wod-kan. Raporty roczne dotyczące komunalnych osadów ściekowych i innych odpadów

Opis i cel szkolenia

Do dnia 15 marca 2022 r. należy złożyć roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Powyższe sprawozdanie składa również wiele przedsiębiorstw wod-kan. Należy przy tym przypomnieć, że sprawozdania za 2021 r. będą składane za pośrednictwem BDO, czyli „Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” (tzw. BDO).

Co więcej, na przełomie 2021 i 2022 r. doszło do wielu zmian w obszarze gospodarki odpadami. Mowa tutaj m.in. o zaostrzeniu sankcji związanych z nieprawidłowym prowadzeniem ewidencji odpadów, a także wydłużeniem okresu magazynowania odpadów. Ponadto, 31 grudnia 2021 r. została przyjęta nowelizacja rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Istotne dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej może być również wprowadzanie obowiązku selektywnego zbierania i odbieranie odpadów budowlanych i rozbiórkowych, który wejdą w życie 1 stycznia 2023 r.

 Celem szkolenia jest przedstawienie prawnych i technicznych aspektów związanych z prowadzeniem ewidencji oraz przygotowaniem sprawozdań w BDO przez przedsiębiorstwa wod-kan. Szkolenie będzie również okazją do wymiany dotychczasowych doświadczeń związanych z ewidencją odpadów, sprawozdawczością oraz przebiegiem kontroli prowadzonych przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska.

Szkolenie kierujemy do :

 • przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych działających w formie spółek prawa handlowego lub zakładów budżetowych,
 • urzędów gmin bezpośrednio zajmujące się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.

PROGRAM SZKOLENIA 

 • Przegląd najnowszych zmian prawa
  -Rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów ścieków
  -Nowe kary za niewłaściwe prowadzenie ewidencji odpadów
  -Nowe terminy magazynowania odpadów
  -Nowe definicje oraz zmiana dotychczasowych, w tym definicji odpadów komunalnych
  -Planowane zmiany dotyczące odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 • Status prawny przedsiębiorstwa wod-kan w świetle ustawy o odpadach
 • Odpady wytwarzane przez przedsiębiorstwo wod-kan na oczyszczalni, SUW oraz w związku z obsługą i eksploatacją sieci

Ewidencja komunalnych osadów ściekowych

 • Jak stosować komunalne osady ściekowe?
 • Jakie zmiany wprowadza nowe rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych?
 • Kiedy przedsiębiorstwo wod-kan ma obowiązek prowadzić ewidencję komunalnych osadów ściekowych?
 • Jak prowadzić ewidencję komunalnych osadów ściekowych?
  -Omówienie karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych w systemie BDO

Roczne sprawozdanie – aspekty prawne

 • Do kiedy należy złożyć sprawozdanie?
 • Jakie sprawozdania składa przedsiębiorstwo wod-kan?
 • Jakie są sankcje za niezłożenie sprawozdania?
 • Z jakim czasem przedawnia się obowiązek sprawozdawczy?
 • Kiedy pracownik, księgowa lub inny podmiot może złożyć sprawozdanie w imieniu przedsiębiorstwa wod-kan?
 • W jaki sposób przygotować pełnomocnictwo?

Sprawozdanie w BDO – krok po kroku (operacje w systemie BDO)

 • Jakie działy sprawozdania wypełnia przedsiębiorstwo wod-kan?
 • W jaki sposób wykazać w sprawozdaniu komunalne osady ściekowe stosowane w rolnictwie w celu odzysku?
 • W jaki sposób rozliczyć komunalne osady ściekowe przekazywane w innych celach?
 • W jaki sposób rozliczyć inne odpady w BDO?
 • Czy przedsiębiorstw wod-kan dotyczą sprawozdania produktowe?

 Sesja pytań i odpowiedzi

Harmonogram: 23.02.2022, godz. 10:00 -14:00 

Prowadzący :
Mikołaj Maślińsk
i, prawnik, właściciel Mikołaj Maśliński Doradztwo Prawne, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odpadowego oraz gospodarki wodnościekowej. W ramach praktyki zawodowej prowadzi doradztwo oraz kompleksowe usługi w zakresie BDO. Doświadczony szkoleniowiec i wykładowca akademicki (UAM w Poznaniu, Wydział Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS). Autor kursu on-line na temat Ewidencji odpadów w BDO. Od lat publikuje na łamach czasopism branżowych takich jak Kierunek WOD-KAN, Zeszyty IGWP, Kwartalnik Forum Eksploatatora, czy Wodociągi-Kanalizacja. Współpracuje z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie oraz Gdańską Fundacją Wody

Ekspert wspierający: Agnieszka Lipniacka-Piaskowska, inżynier ochrony środowiska, posiada stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej – inżynierii ochrony środowiska.  Od ponad 20 lat zajmuje się zagadnieniami gospodarki odpadami, prawem ochrony środowiska i innymi powiązanymi z tym dziedzinami. W latach 1999-2012 pracowała w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Szczecinie na stanowisku kierownika Działu Ochrony  Powierzchni Ziemi, zajmowała się nadzorem i kontrolą zakładów i instalacji w zakresie gospodarki odpadami, transgranicznego przemieszczenia odpadów, gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, recyklingu pojazdów i innymi działaniami wchodzącymi w zakres kompetencji tego działu.
Od 15 lat prowadzi szkolenia z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Czynnie uczestniczy w procesach legislacyjnych. Członek Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami przy Rzeczniku MŚP.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)