Home » Szkolenie » E-222 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym. Obowiązki wytwórców odpadów, transport i magazynowanie odpadów oraz ewidencja odpadów w BDO w świetle najnowszych zmian prawa

szkolenia

E-222 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym. Obowiązki wytwórców odpadów, transport i magazynowanie odpadów oraz ewidencja odpadów w BDO w świetle najnowszych zmian prawa

Opis i cel szkolenia

Z dniem 1 stycznia 2020 r. zaczął funkcjonować moduł ewidencyjny oraz sprawozdawczy „Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” (tzw. BDO). Zderzenie rzeczywistości z rejestrem BDO doprowadziło do szeregu praktycznych problemów. Co więcej, pojawienie się systemu BDO doprowadziło do zwiększenia kontroli nad gospodarką odpadami ze strony organów państwa, a w szczególności ze strony Inspekcji Ochrony Środowiska oraz urzędów marszałkowskich.

Co więcej, z dniem 23 września 2021 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o odpadach. Nowe przepisy oznaczają m.in. zaostrzenie sankcji za na nieprowadzenie ewidencji odpadów w systemie BDO albo prowadzenie tej ewidencji w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Aktualnie za tego typu uchybienia grozi kara w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł.

Mając na uwadze powyższe zapraszamy na szkolenie, którego celem jest z jednej strony przedstawienie najnowszych zmian prawa, a z drugiej omówienie praktycznych aspektów związanych z gospodarką odpadami w przedsiębiorstwie wod-kan. Uzupełnieniem części teoretycznej szkolenia będzie część praktyczna, w której prelegent zaprezentuje w systemie wybrane funkcjonalności rejestru BDO.

PROGRAM SZKOLENIA

Wprowadzenie 

 • istota gospodarki odpadami na tle nowych i planowanych regulacji
 • omówienie podstawowych pojęć:
  pojęcie odpadów i rodzaje odpadów
  gospodarowanie odpadami
  magazynowanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów
  wytwórca i posiadacz odpadów
 • wyłączenia od stosowania ustawy o odpadach
 • hierarchia postępowania z odpadami – co to jest i dlaczego jest istotna z punktu widzenia przedsiębiorstwa wod-kan?

Część I. Status prawny przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w świetle ustawy o odpadach i BDO (60 minut)

 • czy przedsiębiorstwo wod-kan jest tylko wytwórcą odpadów?
 • wytwarzanie odpadów – jakich uregulowań formalno-prawnych wymaga
 • sposób kwalifikacji odpadów w świetle katalogu odpadów
 • typowe odpady wytwarzane przez przedsiębiorstwa wod-kan
  odpady z instalacji i poza instalacyjne
  komunalne osady ściekowe – omówienie zasad postępowania
  odpady wytwarzane w związku z usuwaniem awarii lub realizacją inwestycji
  inne odpady (np. odpady komunalne i odpady biurowe)
 • Obowiązki związane z zagospodarowaniem odpadów
  co można, a czego nie można robić z odpadami?
  czy możliwe jest przewożenie odpadów między miejscami prowadzenia działalności?
  komu można przekazać odpady?
  Jak sprawdzić uprawnienia odbiory odpadów?
  NOWE kary administracyjne za przekazywanie odpadów podmiotom nieuprawnionym 

Część II. Obowiązki ciążące na wytwórcy odpadów 

 • Obowiązki ewidencyjne
  rodzaje i ilości odpadów zwolnione z obowiązku ewidencyjnego
  masy odpadów w BDO – skutki dla ewidencji gdy przejmujący wpisze inną masę odrzucając lub nie odrzucając KPO
  różnice w generowaniu potwierdzenia przez przekazującego a transportującego
  ewidencjonowanie przekazania komunalnych osadów do rolniczego wykorzystania
  KOŚ – jak często badać osady, czy codziennie dokonywać wpisów na karcie
  omówienie wymagań prawnych związanych z prowadzeniem ewidencji
  ważenie odpadów – kiedy konieczne?
  NOWE kary administracyjne za błędy w ewidencji odpadów.
 • Magazynowanie odpadów
  nowe terminy magazynowania odpadów
  weryfikacja przez WIOŚ monitoringu online – jak będzie przebiegać?
  nowe zasady monitoringu odpadów – kiedy monitoring nie będzie wymagany?
  monitoring odpadów – jak prowadzić w przypadku różnych rodzajów odpadów?
  monitoring odpadów – co kontroluje WIOŚ?
  magazynowanie olejów.

Sesja pytań z udziałem ekspertów – prowadzących

Prowadzący:

Mikołaj Maśliński, prawnik, Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prezes Zarządu spółki MAŚLIŃSKI Law & Consulting sp. z o.o.

Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odpadowego oraz gospodarki wodnościekowej. Przeprowadził audytu BDO w kilkudziesięciu firmach oraz na bieżąco pomaga przedsiębiorcą w prowadzeniu ewidencji odpadów. Członek Zespołu ds. Recyklingu i gospodarki odpadami działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Doświadczony szkoleniowiec i wykładowca akademicki. W jego szkoleniach stacjonarnych dot. BDO wzięło udział kilkaset osób. Jest również autorem kompleksowego kursu on-line na temat Ewidencji odpadów w BDO. Autor kanału na YouTube „Prawo dla przedsiębiorców”. Wieloletni autor w czasopismach branżowych takich jak Wodociągi-Kanalizacja, Kierunek WOD-KAN, Forum Eksploatatora. Współpracuje z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie oraz Gdańską Fundacją Wody.

Ekspert wspierający: Agnieszka Lipniacka-Piaskowska, inżynier ochrony środowiska, posiada stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej – inżynierii ochrony środowiska.  Od ponad 20 lat zajmuje się zagadnieniami gospodarki odpadami, prawem ochrony środowiska i innymi powiązanymi z tym dziedzinami. W latach 1999-2012 pracowała w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Szczecinie na stanowisku kierownika Działu Ochrony  Powierzchni Ziemi, zajmowała się nadzorem i kontrolą zakładów i instalacji w zakresie gospodarki odpadami, transgranicznego przemieszczenia odpadów, gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, recyklingu pojazdów i innymi działaniami wchodzącymi w zakres kompetencji tego działu.
Od 15 lat prowadzi szkolenia z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Czynnie uczestniczy w procesach legislacyjnych. Członek Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami przy Rzeczniku MŚP.

Harmonogram:  05.11.2021, godz. 10:00 – 13:00  Uwaga zmiana godziny: 9:30 – 12:30 


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)Zapraszamy !