Home » Szkolenie » LE11/U Zadania samorządu terytorialnego w nowym Prawie wodnym

szkolenia

LE11/U Zadania samorządu terytorialnego w nowym Prawie wodnym

WFOSiGW wersja kolor

UWAGA! ZMIANA TERMINU Z 25.01 NA 24.01!!

Z początkiem 2018 r. starostowie i marszałkowie stracą kompetencję do wydawania pozwoleń wodnoprawnych. Zarządy melioracji i urządzeń wodnych przestaną, z ramienia marszałków województw, utrzymywać wody istotne dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, służące polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby
i ułatwieniu jej uprawy. Zadania obejmujące kształtowanie i ochronę zasobów wodnych oraz zarządzanie tymi zasobami przejmą Wody Polskie – nowo powołana państwowa osoba prawna. Tak stanowi ustawa z dnia 23 sierpnia 2017r. Prawo wodne, opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 1566, która wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2018 r. Nie oznacza to jednak, że jednostki samorządu terytorialnego nie będą odgrywały żadnej roli w gospodarowaniu wodami.

Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie zadań przewidzianych dla jednostek samorządu terytorialnego w nowym Prawie wodnym, a także omówienie tych zadań, które mają zostać wykonane przez samorządy jeszcze przed dniem wejścia w życie ustawy.

Szkolenie adresowane jest do pracowników administracji samorządowej: urzędów miast, gmin, starostw powiatowych oraz urzędów marszałkowskich i wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych. W związku ze zmianą podmiotów uprawnionych do wykonywania praw właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do wód płynących, tematyką szkolenia mogą być zainteresowani również pracownicy urzędów wojewódzkich, ponieważ nowe Prawo wodne nakłada określone zadania także na wojewodów.

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Nowe Prawo wodne – władza wodna i jednostki organizacyjne gospodarujące wodami.
  • Zadania i kompetencje organów stanowiących j.s.t.
  • Zadania i kompetencje organów wykonawczych j.s.t.
  • Obowiązki osób trzecich z zakresu gospodarowania wodami wobec j.s.t.

Szkolenie jednodniowe, ramy czasowe 9.00-16.45.

Prowadzący szkolenie: Danuta Pikor,  Kancelaria Radców Prawnych „CIC” Pikor, Behnke, Dmoch, Fryzowski Sp. p.

ZAPRASZAMY!