Home » PROJEKTY » Projekt GFW – jednostką

Projekt GFW – jednostką

Zadanie pt.” GFW – jednostką edukacji w ochronie wód i gospodarce wodno – ściekowej” w kwocie 219.550,00 zł (WFOŚ/D/355/10/2017)

Koszt kwalifikowany: 253 152,27 PLN

WFOŚiGW w Gdańsku udzielił dofinansowania w formie dotacji w wysokości: 143 325,53 PLN

Realizacja Zadania: I 2017 – VI 2022

Sprawozdanie z realizacji do pobrania: TUTAJ

 

Projekt był skierowany do kadr województwa pomorskiego związanych z gospodarką wodno – ściekową, zagospodarowaniem osadów ściekowych, dostarczeniem wody do spożycia jak również zajmującymi się planowaniem przestrzennym i budownictwem:

 • pracownicy oczyszczalni ścieków,
 • pracownicy administracji,
 • pracownicy przedsiębiorstw wodociągowych.

Cele: podniesienie kwalifikacji oraz wzrost wiedzy kadr województwa pomorskiego w zakresie bieżących regulacji prawnych, dobrych praktyk, możliwości technologicznych oraz źródeł finansowania tych rozwiązań.

Rezultaty:

  • wzrost wiedzy i umiejętności kadr województwa pomorskiego związanych z ochroną środowiska,
  • wzrost ilości osób biorących udział w dokształcaniu zawodowym poprzez obniżenie kosztów uczestnictwa,
  • popularyzacja poruszanych zagadnień poprzez rozpowszechnianie informacji poza grupę odbiorców bezpośrednich,
  • poprawa jakości pracy i podejmowanych decyzji,
  • lepsze zarządzanie obiektami gospodarki wodno-ściekowej,
  • poprawa efektywności stosowanych rozwiązań,
  • poprawa stanu środowiska naturalnego,
  • wzrost aktywności i zacieśnienie współpracy pomiędzy specjalistami i instytucjami, ułatwienie wymiany doświadczeń i dostępu do informacji,
  • popularyzacja osiągnięć i dobrych praktyk w ochronie środowiska, wzrost zainteresowań nowymi rozwiązaniami.

Forma realizacji projektu:

 • szkolenia,
 • seminaria,
 • webinaria,
 • wykłady.