Home » PROJEKTY » INCOT: International cooperation – better trainings » —INCOT- Trzecie spotkanie projektowe

—INCOT- Trzecie spotkanie projektowe

Trzecie a zarazem ostatnie spotkanie związane z projektem INCOT odbyło się w dniach 14-16 listopada 2018 roku w Amsterdamie oraz Heemstede (Holandia).  Pierwszy dzień spotkania czyli 14 listopada miał miejsce w biurze jednego z partnerów projektu, ISLE Utilities w Heemstede. Wizyta rozpoczęła się od uczestnictwa przedstawicieli projektu w video sesji TAG ( Technology Approval Group ). Spotkania TAG odbywają się co cztery miesiące i stanowią okazję dla firm branży wodnej do wspólnej analizy nowych technologii. Sesje TAG, umożliwiają przedstawienie technologii oraz przyciąganie zewnętrznych inwestorów w celu wsparcia komercjalizacji nowych technologii. Spotkania TAG odbywają się w następujących po sobie dniach: pierwszy dzień koncentruje się na uzdatnianiu i dystrybucji wody pitnej (European Water TAG) natomiast w drugim dniu omawiane są zagadnienia skupiające się na zbieraniu i oczyszczaniu ścieków (European Taste TAG). Po zakończeniu video sesji przedstawiciele firmy ISLE przedstawili uczestnikom sesji swoje dotychczasowe doświadczenia związane TAG-iem.  Działania ISLE skupione są na umożliwieniu łączenia nowych  technologii, osób zainteresowanych wdrożeniem danego rozwiązania oraz inwestorów w jedną grupę. Taka działalność umożliwia wdrażanie nowych technologii i innowacyjnych praktyk w zdecydowanie szybszym tempie. Po wystąpieniu przedstawicieli ISLE nastąpiła dyskusja wszystkich uczestników spotkania na temat wcześniejszej video sesji TAG. Każdy z uczestników wyraził zdanie na temat formy w jakiej funkcjonuje TAG, obiektywną ocenę mocnych oraz słabych stron takiej formy współpracy pomiędzy konkretnymi podmiotami uczestniczącymi w tym wydarzeniu. Omówione zostały również realia wprowadzania nowych rozwiązań z branży wodno – kanalizacyjnej w każdym z krajów reprezentowanych przez uczestników projektu INCOT.

Na zakończenie pierwszego dnia została zaplanowana wspólna kolacja, podczas której uczestnicy podsumowali spotkanie. Kolejny dzień rozpoczął się od warsztatów na temat awaryjnych zrzutów ścieków. Przedstawiciel GFW omówił w formie prezentacji sytuację do jakiej doszło 15 maja w Gdańsku, kiedy miał miejsce awaryjny zrzut ścieków do rzeki Motławy spowodowany awaria jednej z pomp. Po zakończeniu prezentacji  wywiązała się dyskusja pomiędzy uczestnikami na temat sposobów na zapobiegania takim sytuacjom oraz jak ta awaria wpłynęła na ekosystem rzeki Motławy. Kolejnym prelegentem był przedstawiciel DWA, czyli Niemieckiego Stowarzyszenia na rzecz Wody, Ścieków i Odpadów (German Association for Water , Wastewater and Waste). Podczas prezentacji omówione zostały przepisy prawne w Niemczech omawiające postępowanie w przypadku zagrożenia powodzią. W trakcie trwania drugiego dnia gościliśmy przedstawicielkę stowarzyszenia European Junior Water Programme która opowiadała o działalności stowarzyszenia. Stowarzyszenie ma na celu zbudowanie społeczności młodych, profesjonalistów z Europy  w dziedzinie gospodarki wodnej, którzy podzielają głębokie zaangażowanie w rozwiązywanie bieżących i przyszłych problemów związanych z wodą

oraz zmianą klimatu. Celem European Junior Water Programme  jest dostarczenie uczestnikom projektu narzędzi, umiejętności oraz odpowiedniej sieci współpracy. To wszystko ma umożliwić  znalezienie nowych rozwiązań oraz dzielenie się zdobytą wiedzą w celu stworzenia i utrzymania zrównoważonego i bezpiecznego systemu zarządzania wodą w Europie. Nastąpiła dyskusja pomiędzy przedstawicielką stowarzyszenia a uczestnikami na temat stowarzyszenia, jego funkcjonowania oraz warunków uczestnictwa w stowarzyszeniu.

Po krótkiej przerwie przedstawiciel ISLE omówił w formie prezentacji kilka z wielu projektów, które dzięki współpracy z nimi zostały wprowadzone do użytku komercyjnego. Po dyskusji na temat technologii o której mówił prelegent z ISLE, zaplanowana została burza mózgów na temat potencjalnych rozwiązań problemu z przepełnianiem się sieci kanalizacyjnej, awaryjnych zrzutów nadwyżki ścieków oraz innych ważnych tematów które mogłyby zostać omawiane na kolejnych spotkaniach. Dzień drugi spotkania zakończył się po wcześniej wspomnianej dyskusji. Ostatniego, trzeciego dnia spotkania uczestnicy projektu INCOT udali się na wizytę studyjna do oczyszczalni ścieków w Amsterfoort. Przedstawiciel oczyszczalni ścieków zaprezentował uczestnikom w trakcie prezentacji multimedialnej  rozwiązania które wykorzystywane są na obiekcie. W trakcie i po prezentacji uczestnicy wizyty prowadzili dyskusję na temat wykorzystywanych technologii w odwiedzanej oczyszczalni ścieków. Po zakończeniu dyskusji uczestnicy udali się na zwiedzanie obiektu wraz z przedstawicielem oczyszczalni ścieków, który przybliżył działanie poszczególnych urządzeń na zwiedzanym obiekcie. Po wizycie studyjnej, spotkanie projektowe zakończyło się a uczestnicy udali się na lotnisko w Amsterdamie.