Home » PROJEKTY » Cykl spotkań w powiatach

Cykl spotkań w powiatach

Cykl spotkań w powiatach jako kontynuacja działań wynikających z „Koncepcji planu gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi dla województwa pomorskiego” (KPGK)

Projekt  jest finansowany  ze  środków WFOŚiGW w Gdańsku w oparciu o umowę numer WFOŚ/D/355/106/2017. Łączna kwota dotacji wynosi 22.000,00 zł, koszt kwalifikowany 22 000,00 zł.

Projekt jest propozycją kontynuacji spotkań z fazy realizacji „Planu gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi dla województwa pomorskiego”, realizowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w latach 2014-2015.

W ramach projektu w 2017 r. zostanie przeprowadzony cykl czterech spotkań, w czterech powiatach województwa pomorskiego tj.: bytowskim, kościerskim, lęborskim oraz puckim.

Celem spotkań jest:

  • zaprezentowanie szczegółowych rozwiązań dla w.w. powiatów w opracowanych planach gospodarki osadami,
  • omówienie zebranych spostrzeżeń dotyczących pracy poszczególnych oczyszczalni na terenie powiatu,
  • omówienie proponowanych wspólnych przedsięwzięć odnośnie gospodarki osadami oraz wskazanie działań zmierzających do: poprawy funkcjonowania oczyszczalni, budowania programu badań technologicznych, jakości ścieków surowych i zrzucanych do środowiska

Spotkania w powiatach mają w założeniach merytoryczną dyskusję, umożliwiającą wymianę wiedzy i doświadczeń, pomiędzy operatorami oczyszczalni a osobami odpowiedzialnymi za decyzje finansowe i organizacyjne. Spotkania mają stanowić okazję do poszukiwania synergicznych rozwiązań regionalnych i tzw. zawodowej samopomocy sąsiedzkiej.

Grupą docelową są pracownicy oczyszczalni oraz przedstawiciele administracji.

Forma realizacji:

Spotkania realizowane w formie:

  • wykładów/prezentacji,
  • końcowej dyskusji moderowanej.

Lokalizacja, ramy czasowe:

Spotkania będą realizowane jako jednodniowe w godzinach 10.00-15.00, organizowane w miastach powiatowych w.w. powiatów woj. pomorskiego.

Wykładowcy:

Do poprowadzenie spotkań zaangażowano ekspertów realizujących projekt „Plan gospodarki…”, ankieterów powiatowych i osoby opracowujące dokument końcowy.

Odpłatność:

Uczestnictwo w spotkaniach w powiatach jest bezpłatne.

W ramach uczestnictwa GFW zapewnia:

  • wyżywienie uczestników podczas spotkania,
  • udział w spotkaniach,
  • materiały szkoleniowe,
  • opiekę przedstawiciela GFW.

Dojazd na/z spotkania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.