Home » – Projekt BEST: Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment

– Projekt BEST: Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment

eusbr logo intereg baltic sea

 

 

 

 

Projekt BEST #R054 (Lepsza wydajność oczyszczania ścieków) dedykowany jest rozwiązywaniu  problemów eutrofizacji i zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi dla Morza Bałtyckiego poprzez organizowane przedsięwzięcia i inwestycje pilotażowe, szkolenia i transfer najlepszych praktyk.
Celem projektu jest lepsza kontrola zrzutów ścieków przemysłowych poprzez wspólne rozwijanie trwałej współpracy pomiędzy władzami miejskimi, zakładami wodociągowymi i przedsiębiorstwami przemysłowymi , jak również ograniczanie ładunku substancji odżywczych i substancji niebezpiecznych do Morza Bałtyckiego.

Ponadto projekt promuje wymianę dobrych praktyk. Stale podkreslane jest znaczenie współpracy ponadnarodowej i wspieranie oczyszczalni ścieków (WWTP) w regionie Morza Bałtyckiego w celu dalszej poprawy ich wydajności i osiągnięcia standardów HELCOM (Baltic Marine Environment Protection Commission) w oczyszczonych ściekach (0,5 mg P / l) .

Działania pilotażowe i inwestycje realizowane w ramach projektu będą miały zastosowanie we wszystkich oczyszczalniach ścieków w celu rozwiązywania podobnych problemów,  co przyniesie korzyści całemu regionowi Morza Bałtyckiego.

Projekt BEST otrzymał dofinansowanie z programu  Interreg Baltic Sea Region w maju 2017 r.

Projekt BEST został również nominowany  jako  przewodni strategii UE dla regionu PA Nutri w regionie Morza Bałtyckiego.

Projekt realizuje 16 organizacji partnerskich oraz 30 partnerów stowarzyszonych (Finlandia, Estonia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Rosja Szwecja) reprezentujących oczyszczalnie ścieków, przedsiębiorstwa wod-kan, stowarzyszenia branżowe, przedsiębiorstwa przemysłowe, gminy, władze regionalne, instytucje badawcze, organizacje eksperckie oraz organizacje pozarządowe. Partnerem wiodącym jest Miasto Helsinki.

 

Całkowity budżet projektu wynosi 3,592,237.82 Euro

(ERDF 3,284,027.21 Euro)

Czas trwania projektu X. 2017 – X. 2020 r.

Roll-up

Poster

Toolbox:

Toolbox of best practices in industrial wastewater management – Project BEST (bestbalticproject.eu)

Newsletters:

BEST newsletters – Project BEST (bestbalticproject.eu)

Materiały z warsztatów:

Event materials – Project BEST (bestbalticproject.eu)

Wytyczne zarądzania ściekami przemysłowymi oraz założenia polityki w ramch BEST:

Guidelines for management of industrial wastewaters – Project BEST (bestbalticproject.eu)

 


I Spotkanie KICK OFF w Helisinkach: 06-08.02.2018 r.

W dniach 06-08.02.2018r. Gdańska Fundacja Wody, jako jeden z czołowych partnerów projektu BEST, wzięła udział w spotkaniu KICK OFF w Helsinkach, które ma na celu rozpoczęcie 3-letniej współpracy pomiędzy partnerami z Regionu Morza Bałtyckiego.

Celem projektu BEST jest przyczynienie się do poprawy jakości wód i ogólnego stanu środowiskowego Morza Bałtyckiego –
poprzez kontrolowanie i poprawienie wydajności przemysłowych oczyszczalni ścieków, odpowiedzialnych za odprowadzanie ścieków oczyszczonych do Bałtyku.

Rolą GFW w projekcie BEST będzie organizacja międzynarodowych warsztatów tematycznych, związanych z oczyszczaniem ścieków przemysłowych. Pierwszy, z 6 organizowanych warsztatów, odbędzie się w Gdańsku w pierwszej połowie czerwca. Tematyka przedsięwzięcia będzie dotyczyła odzysku fosforu ze ścieków oraz efektywności energetycznej osadów ściekowych.

 

IMG20180207133218

 

 

 

 


II Spotkanie w Gdańsku: 11-13.06.2018 r.

W dniu 11-13.06.2018 r. Gdańska Fundacja wody, jako jeden z najlepszych partnerów projektu, zorganizowała drugie spotkanie projektowe w Gdańsku oraz międzynarodowe warsztaty poświęcone odzyskiwaniu fosforu. Celem najlepszego projektu jest poprawa jakości wody i ogólnego stanu środowiska Morza Bałtyckiego poprzez lepsze kontrolowanie i poprawę efektywności przemysłowych oczyszczalni ścieków, jak również poprzez poprawę współpracy i najlepszych praktyk pomiędzy gminami, przemysłami i wodociągami. #projecting #howto #sewage #waterquality

 

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————

III Spotkanie  w Toila (Estonia): 20-22.11.2018 r.

Trzecie spotkanie partenrów projektu BEST odbyło się w estońskiej, nadmorskiej  miejscowości Toila i jego temetyka dotyczyła przede wszystkim substancji niebezpiecznych i szkodliwych w ściekach, które, po oczyszczeniu, zrzucane są do Morza Bałtyckiego.

 

 

 

 

 

 


 

Wydarzenie lokalne: Seminarium S-61 ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE 

W dniu 25-26 kwietnia 2019 w ramach projektu BEST odbyło się wydarzenie  pt. „Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych – dedykowane technologie, racjonalna eksploatacja”. Pierwszy dzień rozpoczął się od prezentacji projektu BEST.

Następnie 6 prelegentów przedstawiło następujące tematy:

 • Regulacje formalno-prawne dotyczące zrzutu ścieków przemysłowych. Wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji.
 • Wpływ ścieków przemysłowych na efektywność pracy komunalnej oczyszczalni ścieków.
  Właściwa współpraca zakładów przemysłowych z komunalną oczyszczalnią ścieków.
 • Oczyszczania wysoko obciążonych ścieków i możliwość ich ponownego wykorzystania.
 • Propozycja rozwiązań podczyszczania ścieków przemysłowych. Przykłady dobrej współpracy pomiędzy przemysłem a oczyszczalnią ścieków.
 • Współpraca Zakładu Gospodarki Komunalnej Przechlewo z Zakładami Mięsnymi Good Valley. Przykład dobrych praktyk dotyczących wzajemnej współpracy.
 • Oczyszczalnia ścieków w Jędrychówku – współpraca czy brak współpracy zakładów przemysłowych z oczyszczalnią.

Drugiego dnia przeprowadzono warsztaty, gdzie najpierw przedstawiono zidentyfikowane w ramach projektu wyzwania związane z gospodarką ścieków przemysłowych oraz pakiet edukacyjny projektu BEST. Uczestników podzielono na cztery grupy.
Czterech moderatorów, będących członkami zespołu BEST, prowadziło dyskusję na temat dostarczonych materiałów w każdej grupie. Uczestnicy zostali zobowiązani do wypełnienia ankiety związanej z warsztatami. Wyniki dyskusji i ankiet posłużą członkom BEST do dalszego ulepszenia i rozwinięcia pakietu edukacyjnego podnoszącego kompetencje z zakresu gospodarki ściekami przemysłowymi.

Po warsztatach zaprezentowano dalsze tematy:

 • Oczyszczanie ścieków przemysłu spożywczego. Problemy i wyzwania na podstawie doświadczeń firmy Ekobudex.
 • Oczyszczanie ścieków pochodzących z przemysłu spożywczego.
 • Ścieki przemysłowe – technologiczne rozwiązania dla oczyszczalni ścieków
  (pomiary on-line).


 

 

 

 

 

 


IV Spotkanie w Rydze (Łotwa): 2-4 kwietnia 2019 r.

Przedstawiciele Gdańskiej Fundacji Wody wzięli udział w czwartym spotkaniu projektu BEST,
w dniach 2-4 kwietnia 2019 r. w Rydze.

Pierwszego dnia zorganizowano wewnętrzne warsztaty, podczas których zaprezentowano i przetestowano pakiet edukacyjny (learning package). Warsztaty rozpoczęły się od przedstawienia głównych problemów i wyzwań w gospodarce ścieków przemysłowych, a następnie zaprezentowano materiały opracowane przez GFW tzw. tool-sheets.
Obejmowały one:

 • Najlepsze PRAKTYKI – przykłady rozwiniętej współpracy między Przemysłem a Oczyszczalnią Ścieków lub praktyk, które wzmacniają tę współpracę.
  Przykłady pochodzą z krajów Partnerów zaangażowanych w projekt.
 • NARZĘDZIA do monitorowania, alarmowania, komunikacji: Przydatne narzędzia do łagodzenia skutków nieoczekiwanego zrzutu ścieków przemysłowych do miejskiej oczyszczalni ścieków lub narzędzia do polepszenia komunikacji/alarmów w przypadku nagłych zrzutów: Przykłady pochodzą z Polski, Finlandii i Estonii.
 • MODEL komunikacji. Z uwagi na brak odpowiedniej współpracy/dialogu między przemysłem, wodociągami a administracją, fakt ten został uznany za jeden
  z poważniejszych problemów w zarządzaniu ściekami przemysłowymi. W związku z tym podjęto próbę opracowania właściwego MODELU komunikacji.
  Model zawiera opis korzyści płynących ze wspólnych spotkań i dyskusji oraz przedstawia, jak powinno wyglądać skuteczne spotkanie – model planu spotkania/agenda.
 • Ulotki informacyjne – przykład podano na podstawie propozycji partnera z Finlandii – ulotka dla restauracji – postępowanie z odpadami: tłuszczami spożywczymi. Dedykowane ulotki mogą być prostym sposobem poprawy gospodarki ściekami przemysłowymi.
 • Broszura – na podstawie zgromadzonych i opracowanych materiałów zostanie zaprojektowana broszura podsumowująca pracę nad pakietem edukacyjnym.

Uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy. Każda grupa otrzymała wydrukowane materiały.

Po dyskusji uczestnicy zostali poproszeni o wypełnienie ankiety oceniającej materiały. Formularze zostały zebrane, a ich wyniki zostały przeanalizowane. Na ich podstawie dokonano dalszego rozwinięcia materiałów stanowiących pakiet edukacyjny.

W kolejnym dniu wydarzenia w Rydze odbyły się otwarte warsztaty nt. „Zarządzania ściekami
z produkcji żywności i produktów mleczarskich”. Referat nt. „Oczyszczanie ścieków w przemyśle mleczarskim w Polsce” został zaprezentowany przez przedstawicielkę Politechniki Warszawskiej.

Kolejne wspólne międzynarodowe warsztaty odbędą się w listopadzie 2019, w Kaliningradzie.
Będą wtedy prezentowane nowe wersje materiałów edukacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 


V Spotkanie w Kaliningradzie (Rosja), 27-28  Listopad, 2019 r.

Przedstawiciele Gdańskiej Fundacji Wody wzięli udział w piątym spotkaniu projektu BEST,
w dniach 27-28 listopada 2019r. w Kaliningradzie.

W pierwszym dniu odbyło się wewnętrzne spotkanie projektowe podczas którego dyskutowano bieżące sprawy projektowe i status kolejnych zadań. Istotnym punktem była „learning caffee” podczas której uczestnicy zostali podzieleni na grupy wg kraju pochodzenia i przy 4 stołach dyskutowali różne zagadnienia. Każda grupa po 15 min zmieniała stół. Przy jednym ze stołów GFW prezentowała ostatnią wersję Pakietów Edukacyjnych (learning package) oraz dwie propozycje projektów graficznych ich ostatecznego wyglądu. Każda z czterech grup podzieliła się swoją opinią
i głosowała na poszczególny projekt graficzny, co pozwoliło zebrać sporą liczbę opini i cennych uwag oraz wybrać projekt graficzny.

W kolejnym dniu odbyły się otwarte dla wszystkich warsztaty pt.: „Możliwości podczyszczania różnych ścieków przemysłowych”, w których udział wzięli licznie zgromadzeni przedstawiciele rosyjskich wodociągów. Dzień zakończył się uroczystą kolacją podczas której ogłoszono wybór sloganu dla projektu BEST, który brzmi: BEST for the Baltic Sea!

W trzecim dniu przedstawiciele konsorcjum projektu odwiedzili Oczyszczalnię Ścieków „OKOS”, która współpracuje z trzema nadmorskimi gminami obwodu kaliningradzkiego, Swietłogórskiem, Pionerskim i Żelenogradskiem o łącznej liczbie mieszkańców 41 755. Oczyszczalnia ścieków jest wyposażona w mechaniczne i biologiczne systemy oczyszczania, a także odwadnianie i utylizację osadu. OŚ została całkowicie zmodernizowana
w 2015r. Kolejnym odwiedzonym obiektem w ramach wizyty studyjnej była fabryka ROSKON, która zupełnie niedawno została zbudowana od podstaw,
w oparciu o doświadczenie wiodących europejskich firm. Fabryka specjalizuje się w produkcji konserw rybnych z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie urządzeń. Wydajność zakładu kompleksu konserwowego wynosi 96 milionów puszek rocznie (8 milionów puszek miesięcznie). ROSKON wstępnie podczyszcza ścieki i odprowadza je do OKOS.

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————-

VI Spotkanie końcowe w Warszawie, 29 września 2019 r. :

W dniu 29.09 odbyła się końcowa konferencja kończąca projekt BEST. Niestety za względu na panujące warunki epidemiologiczne miała formę on-line. Organizatorem był Urząd Miasta Warszawa. Studio konferencyjne było w Warszawie. Partnerzy zagraniczni łączyli się i przedstawiali swoje dokonania on-line. W konferencji uczestniczyło 85 osób. GFW przedstawiła pakiet szkoleniowy (learing package) jako narzędzie podnoszenia świadomości. Prezentacja była swego rodzaju nawigacją gdzie i jakie narzędzia wypracowane w ramach projektu można znaleźć.
Toolbox of best practices in industrial wastewater management – Project BEST (bestbalticproject.eu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU BEST :

BEST – Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment

Szanowni Państwo,
Projekt BEST dotyczący ścieków przemysłowych zakończył się we wrześniu. Z dumą możemy powiedzieć że zrealizowany projekt był dużym sukcesem i ma wysoką wartość merytoryczną. W załączeniu przesyłamy broszurę (w jeżyku angielskim) podsumowująca projekt. Zapraszamy też na stronę projektu gdzie znajdziecie Państwo wiele ciekawych materiałów, również w języku polskim. Być może interesujące będą „Wytyczne dotyczące gospodarki ściekami przemysłowymi”: Guidelines for management of industrial wastewaters – Project BEST (bestbalticproject.eu) lub raport dotyczący „Aktualnej sytuacji oczyszczania ścieków przemysłowych w regionie Morza Bałtyckiego”: Current situation in industrial wastewater treatment in Baltic Sea Region – Project BEST (bestbalticproject.eu)
Pozdrawiamy,
Konsorcjum projektu BEST

Zapraszamy do pobrania dokumentu:

BEST_podsumowanie projektu pdf

 

WFOŚiGW w Gdańsku udzielił Gdańskiej Fundacji Wody dofinansowania w formie dotacji na wkład własny do projektu BEST.

Informacje TUTAJ