Home » Bez kategorii » Preparaty do dezynfekcji powierzchniowej

BASENY

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

ALKOHOLE
Alkohol etylowy – stęż. 70-80% czas kontaktu 15minut.
Izopropanol – stężony, czas kontaktu 10 minut

ZWIĄZKI CHLORU
Podchloryn sodu – stęż. 1% czas kontaktu 15 minut
Zanieczyszczone powierzchnie i przedmioty należy najpierw poddać działaniu środka
dezynfekcyjnego (np.: roztwór podchlorynu sodu przygotowany w proporcji 100 ml/litr
wody).

PRZELICZANIE STĘŻEŃ ROZTWORÓW NaOCl

ZAŁOŻENIE – mamy 10% roztwór NaOCl ( w 100ml roztworu – 10 g chloru);

Jeśli rozcieńczymy wodą 100 ml roztworu jw. do 1 litra – to uzyskamy 1% rozwór NaOCl
( jako chlor – 10g/l = 10 000 mg/l =10 000 ppm )

Podchloryn wapnia 10% czas kontaktu 2h, 20% – 15minut

CZWARTORZĘDOWE ZWIĄZKI AMONOWE stęż – 10 minut

Na podstawie – Preparaty dezynfekcyjne przeznaczone do stosowania w zakładach
opieki zdrowotnej – wydawnictwo Metodyczne Państwowego Zakładu Higieny 1996
Materiały M. Prędota