Home » Badanie » SEWACON 2024

badania

SEWACON 2024

 

PROGRAM BADAŃ BIEGŁOSCI POPRZEZ
PORÓWNANIA MIĘDZYLABORATORYJNE  Z ZAKRESU BADAŃ CHEMICZNYCH I FIZYCZNYCH ŚCIEKÓW  SEWACON 

Celem programu jest stworzenie możliwości określenia i/lub potwierdzenia kompetencji laboratoriów w wykonywaniu badań ścieków.

Opis procesu badania biegłości zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011.

Badania biegłości – istotny aspekt dobrej praktyki laboratoryjnej.

Większość badań biegłości posiada wspólną cechę – porównanie otrzymanych wyników. Metody statystyczne stosowane do analizy wyników powinny być odpowiednie do każdej sytuacji. W ISO 13528:2015 podano preferowane, właściwe metody dla każdej sytuacji.

_ SEWACON 2024_

 

W bieżącym roku do analizy otrzymacie Państwo próbki z certyfikowanymi materiałami odniesienia CRM.
Program SEWACON  jest dostępny dla wszystkich laboratoriów, które zgłoszą chęć uczestnictwa.

Paczki z próbkami do badań biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne dotrą do Państwa dzień przed wyznaczonym terminem badań.

Badania należy przeprowadzić w terminie wyznaczonym przez organizatora.

Próbki dostarczone do laboratorium przechowywać należy w lodówce w temperaturze 2-8 oC, w zamkniętych pojemnikach, w ciemnym miejscu do chwili rozpoczęcia badania.
Z próbkami dostarczonych materiałów odniesienia należy postępować rutynowo zgodnie z instrukcją organizatora, oraz  przyjętymi procedurami analitycznymi w swoich laboratoriach badawczych.

OZNACZENIA DOSTĘPNE W RAMACH PROGRAMU :

1.Detergenty anionowe
2. pH
3.Azot amonowy
4
. Azot azotanowy
5.
Azot azotynowy
6.
Azot ogólny
7.
Fosfor ogólny
8.
BZT5
9.
Zawiesina ogólna
10.
ChZT-Cr
11.
Detergenty niejonowe
12.
Chlorki
13.
Siarczany
14.
Żelazo
15.
Kadm
16
. Nikiel
17.
Ołów
18.
Miedź
19
. Cynk
20.
Rtęć
21.
Chrom
22. Arsen
23.
Wanad
24.
Srebro

HARMONOGRAM BADAŃ

I  Runda programu

Data rozpoczęcia badań: 29 lutego-5 marca
Nadsyłanie zgłoszeń:  do 16 lutego

 

II  Runda programu

Data rozpoczęcia badań: 26 września – 2 października
Nadsyłanie zgłoszeń: 13 września

Przesłanie raportów końcowych: do 1 m-ca od daty otrzymania wyników

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w dokumentach:
Procedura, Regulamin Sewacon, Sewacon-Info , Zgłoszenie


ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE :

Kartę zgłoszenia należy wypełnić i przesłać: na adres e- mail: sekretariat@gfw.pl 
Najpóźniej na 7 dni przed badaniami organizator prześle informacje szczegółowe potwierdzające lub informujące o zmianie terminu rundy.
W komplecie dokumentów potwierdzających uczestnictwo powinniście Państwo otrzymać: Potwierdzenie Uczestnictwa (wraz z kodem laboratorium) Kartę wyników oraz Instrukcję.
Szczegółowe informacje związane z rezygnacją, reklamacjami znajdziecie Państwo w Regulaminie badań.

KOSZT UCZESTNICTWA W PROGRAMIE (zależy od liczby deklarowanych oznaczeń)

Całkowity koszt uczestnictwa : deklarowane oznaczenia (każde oznaczenie 180 zł +VAT)
+ koszty organizacyjne 220zł +VAT
Faktury za uczestnictwo będą przesyłane drogą elektroniczną lub pocztą zgodnie z informacją w karcie zgłoszenia.
Termin płatności 14 dni.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Koordynator programu
Magdalena Westerska-Kłos (tel. 605 157 187 , e-mail: magda.w@gfw.pl)